9. முக்குண நிர்குணம்

9. முக்குண நிர்குணம்

முக்குணங்கள்:

இராசதம் = மன எழுச்சி

தாமசம் = மயக்கம்

சாத்துவிகம் = அமைதி