8. பராவத்தை

பராவத்தை = பரா + அவத்தை.

பரை = சக்தி

அவத்தை = நிலை

பராவத்தை = ஆன்மா சக்தியுடன் உள்ள நிலை