17. அடி தலை அறியும் திறன்

17. அடி தலை அறியும் திறன் கூறல்

திருவடிகளைத் தலையில் உணரும் திறனைக் கூறுவது