43. சோதனை

43. சோதனை

மாணவன் குருநாதரின் அருளால் உண்மையை உணருதல்