42. முத்தியுடைமை

42. முத்தியுடைமை

முத்தி = விடுதலை = வீடுபேறு

முத்தியுடைமை = பக்தியினால் முக்தி அடைவது