41. பக்தியுடைமை

41. பக்தியுடைமை

அகண்ட சிவத்தின் மீது அளவற்ற அன்பு கொள்வது பக்தியுடைமை ஆகும்.