40. அவா அறுத்தல்

40. அவா அறுத்தல்

உலகப் பொருட்களின் மீது நாம் கொள்ளும் அவாவே

நம் பிறவிக்குக் காரணம் ஆகின்றது. எனவே

அவா அறுப்பது ஞானியின் முக்கிய கடமை ஆகும்.