4. மத்திய சாக்கிராவத்தை

புருவ நடுவில் சீவன் ஐந்து அவத்தைகளை உணர்வது.

இவை ஐந்தும் விழிப்பு நிலையில் வருவன.

1. சாக்கிரத்தில் சாக்கிரம்

2. சாக்கிரத்தில் சொப்பனம்

3. சாக்கிரத்தில் சுழுத்தி

4. சாக்கிரத்தில் துரியம்

5. சாக்கிரத்தில் துரியாதீதம்