39. ஞானியின் செயல்

39. ஞானியின் செயல்

தன்னை உணர்ந்து கொண்ட ஞானி செய்ய வேண்டிய செயல்

தன் முன்னை வினைகளைக் கடிதல் ஆகும்.