38. வாய்மை

38. வாய்மை

வாய்மை = உண்மை

பொய்ப் பொருளை நீக்கி விட்டு மெய்ப் பொருளிடம் சென்று சேர்வது