37. விச்வகிராசம்

37 . விச்வகிராசம்

விச்வம் = உலகம்

கிராசம் = கவளம்.

விச்வ கிராசம் = உலக உயிர்ப்பு ஒடுக்கம்

இறைவனது பெரு நிலையில் அகிலம் கவளமாக விழுங்கப்படுத்தல்