36. தத்துவமசி

36. தத்துவமசி வாக்கியம்

தத் + த்வம் + அசி = அது + நீ + ஆகிறாய் = அது நீ ஆகிறாய்!