35. இலக்கணாத் திரயம்

35. இலக்கணாத் திரயம்

இலக்கணா = லக்ஷணா

திரயம் = மூன்று

ஒரு பொருளின் இலக்கணையை மற்றொன்றுக்கு கூறுவது.

இது மூன்று வகைப் படும். அவை….

1. விட்ட இலக்கணை,

2. விடாத இலக்கணை,

3. விட்டும் விடாத இலக்கணை.

1. விட்ட இலக்கணைக்கு உதாரணம்:

கங்கையில் உள்ள சிற்றூர்.

இதில் ‘கங்கை’ என்ற சொல் கங்கை ஆற்றைக் குறிக்கவில்லை!

கங்கைக் கரையைக் குறிக்கின்றது!

2. விடாத இலக்கணைக்கு உதாரணம்:

அங்கே சிவப்பு ஓடுகின்றது!

இதில் ‘சிவப்பு’ என்பது சிவப்பு நிறக்குதிரையைக் குறிக்கும்.

3. விட்டும் விடாத இலக்கணைக்கு உதாரணம் :

அந்த தேவதத்தன் தான் இவன்!

முன்பு தேவதத்தனைப் பார்த்த காலத்தைக் கூறாமல் விட்டுவிட்டு

பார்த்த மனிதன் தேவதத்தனை விட்டு விடாமல் குறிக்கின்றது.