34. முத்தி நிந்தை

34. முத்தி நிந்தை கூடாது

முத்தி என்னும் வீடுபேறு உண்மை அல்ல என்று இகழ்ந்து பேசுதல் கூடாது!