33. சுத்தா சுத்தம்

33. சுத்தா சுத்தம்

சுத்தா சுத்தம் = சுத்தம் + அசுத்தம்

சுத்தம் = அகத் தூய்மை இருப்பது

அசுத்தம் = அகத் தூய்மை இன்மை