30. புறங்கூறாமை

30. புறங்கூறாமை

புறம் = வெளியே

கூறாமை = சொல்லாமல் இருப்பது

உபசாந்த நிலையை அடைந்த பின்பு அதை வெளியே சொல்லக் கூடாது.

புறத்தில் தன் பெருமையைப் பறை சாற்றாமல், அகத்தில் அதன் அருமையை உணர வேண்டும்.