3. அவத்தை பேதம்

அவத்தை = நிலை

பேதம் = வேறுபாடுகள்

சீவன் உடலில் வாழும்போது அடைகின்ற ஐந்து வெவ்வேறு நிலைகள் இவை

1. சாக்கிரம் = விழிப்பு நிலை

2. சொப்பனம் = கனவு நிலை

3. சுழுத்தி = ஆழ்ந்த உறக்கம்

4. துரியம் = பேருறக்கம்

5. துரியாதீதம் = உயிர்ப்பு அடங்கிய நிலை

சாக்கிரத்திலிருந்து துரியாதீதம் செல்வது கீழாலவத்தை