29. உபசாந்தம்

29. உபசாந்தம்

செயல்கள் ஒழிந்த, விருப்பு வெறுப்புக்கள் இல்லாத,

ஓர் அடைவதற்கு அரிய, அமைதியான, மனோநிலை.