28. காரிய காரண உபாதி

28. காரிய காரண உபாதி:

காரிய உபாதி = சீவ உபாதி

காரண உபாதி = பர உபாதி

உபாதி = கட்டு = தளை = பந்தம்