27. முப்பாழ்

27. முப்பாழ்

ஆன்மாவைப் பற்றியுள்ள மூன்றும் பாழாவது.

மாயைப் பாழ் = மாயை நீங்குதல்

போதப்பாழ் = சீவப்பாழ் = ஆன்ம அறிவு நீங்குதல்

உபசாந்தப் பாழ் = வியோமாப்பாழ் = உபசாந்த நிலையில் பரவெளியில் நிற்பது