25. முக்கரணம்

முக்கரணங்கள் = மூன்று கரணங்கள்

மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் மூன்று கரணங்கள்.