24. முச் சொரூபம்

24. முச் சொரூபம்

மூன்று சொரூபங்கள்:

அவை சீவ சொரூபம், பர சொரூபம், சிவ சொரூபம் என்பவை