23. மும் முத்தி

23. மும் முத்தி

மூன்று வித முக்தி நிலைகள்.

அவை சீவ முக்தி, பரம முக்தி, சிவமுக்தி என்பவை.