22. முத்துரியம்

மூன்று விதத் துரியங்கள் இவை ஆகும்.

சீவ துரியம், பரதுரியம், சிவதுரியம்.