21. பர இலட்சணம்

21. பர இலட்சணம்

பரை ஒளியின் இயல்பு