20. முப்பரம்

20. முப்பரம் = மூன்று பரம்.

அக்னி மண்டலம், கதிரவ மண்டலம், சந்திர மண்டலம்

என்பவற்றில் ஆன்மா நிற்கும் நிலை.