2. உடல் விடல்

உடலைப் பற்றிய நினைவுகளை விட்டு விடுதல்