19. முப்பதம்

19. முப்பதம்

மூன்று பதங்கள்:

அவை தத் பதம், தொம் பதம், அசி பதம் என்பவை