18. முக்குற்றம்

18. முக்குற்றம்

காமம் , வெகுளி, மயக்கம் என்ற ஆன்மாவின் மூன்று குற்றங்கள்