16. பசு, பதி, பாசம்

பதி, பசு, பாசம் இவற்றின் தொடர்பு.

பதி = இறைவன் = சிவன்

பசு = உயிர் = சீவன்

பாசம் = தளை = பந்தம்