15. ஆறாந்தம்

15. ஆறாந்தம்

ஆறு + அந்தம் = ஆறாந்தம்

அந்தம் = முடிவு.

ஆறு முடிவுகள் இவை:

காலாந்தம், நாதாந்தம், யோகாந்தம், போதாந்தம், வேதாந்தம், சித்தாந்தம்.

1. கலாந்தம் = நிவிருத்தி முதலிய ஐந்து கலைகளை அறிந்து கொண்டு சாந்தியாதீத
கலையை அடைவது.

2. நாதாந்தம் = நாதத்தின் முடிவால் அடைவது

3. யோகாந்தம் = எட்டு அங்கங்களைக் கொண்ட யோகத்தின் மூலம் அடைவது

4. போதாந்தம் = ஆத்ம விசாரணையின் மூலம் அடைவது

5. வேதாந்தம் = உபநிடதங்கள், ஆகமங்கள் இவற்றின் உதவியால் அடைவது

6. சித்தாந்தம் = சைவ ஆகமங்களின் முடிவு.