13. நின்மலாவத்தை

நின்மலாவத்தை

நின்மலம் + அவத்தை = நின்மலாவத்தை

மலம் இன்றி ஆன்மா சிவத்தில் ஒடுங்கி இருக்கும் நிலை