12. கலவு செலவு

கலவு = ஒன்று சேர்த்தல்

செலவு = பிரிதல்

கருவிகளுடன் கலத்தலும் பிரிதலும் இதில் கூறப்படும்.