1. உடலில் பஞ்ச பேதங்கள்

உடலில் உள்ள ஐந்து வேறுபட்ட கோசங்கள் :

1. அன்னமய கோசம்
2. பிராணமய கோசம்
3. மனோமய கோசம்
4. விஞ்ஞானமய கோசம்
5. ஆனந்தமய கோசம்